Wetgeving

Drinkwaterwet

In de Drinkwaterregelgeving, het Bouwbesluit en bijbehorende normen en werkbladen zijn de belangrijkste voorwaarden te vinden die er voor moeten zorgen dat er goed en gezond drinkwater uit de kraan komt en dat het openbare drinkwaternet niet verontreinigd raakt.

Risico locaties


Voor een aantal bedrijven en instellingen gelden strenge regels voor legionellapreventie. Bijvoorbeeld voor plaatsen waar veel mensen komen, of waar mensen komen met minder weerstand. Voorbeelden van deze risicolocaties zijn ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Maar ook voor hotels, campings en truckstops met een openbare douche zijn regels. Dit zijn instellingen waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met legionella. De eigenaren van deze instellingen moeten maatregelen nemen om legionella te voorkomen. Zij moeten bijvoorbeeld uitzoeken waar de legionellabacteriën kunnen groeien in de waterleiding.

Natte koeltorens


Voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces wordt vaak een natte koeltoren gebruikt. De koeltoren vernevelt water, dat zich als een lichte mist verspreidt. Via de waternevel kunnen legionellabacteriën zich tot wel 10 kilometer verspreiden door de lucht. Juist bij inademing kunnen legionellabacteriën gevaarlijk zijn. Elke gemeente is verplicht om natte koeltorens te inventariseren en registreren. En eigenaren van natte koeltorens die na 1 januari 2010 zijn geplaatst, zijn verplicht om die te melden. Nog niet alle koeltorens zijn bekend. Daarom wordt iedereen gevraagd koeltorens te melden. Alle bekende koeltorens staan op de Koeltorenkaart van de Atlas Leefomgeving.

Zwembaden, sauna's


Zwembaden, sauna's en whirlpools moeten een risicoanalyse en een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. In de risicoanalyse staat op welke plekken in de waterleiding de legionellabacterie kan groeien. Bedrijven moeten het water op deze plekken elk half jaar op legionella controleren.

Drinkwaterbesluit


Behalve bovengenoemde zorgplichtbepalingen waaraan alle gebouweigenaren dienen te voldoen, moet voor een aantal gebouwen en gebouwfuncties een legionella-risicoanalyse en legionella-beheersplan worden opgesteld. Het gaat om de in artikel 35 van het Drinkwaterbesluit aangewezen, zogenoemde prioritaire, installaties bij: opvangcentra voor asielzoekers, gebouwen met een celfunctie, badinrichtingen (zwembaden), kampeerterreinen, truckstops, wegrestaurants e.d. met openbare douches, jachthavens, ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbaar, gebouwen met een logiesfunctie (hotels, pensions, groeps-accommodaties e.d.)

Drinkwater besluit

Actueel nieuws