Wijzigingen Drinkwaterwet

Nieuwe drinkwaterwet per 1 juli 2011

 

Op 1 juli 2011 is de nieuwe Drinkwaterwet in werking getreden. Deze wet volgt de bestaande Waterleidingwet op. De regels voor legionellapreventie zijn opgenomen in het onderliggende Drinkwaterbesluit en de ministeriële regeling.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen op het gebied van Legionellapreventie?1. De risicoanalyse en het beheersplan van prioritaire installaties moet uitgevoerd en opgesteld worden door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf.

In prioritaire installaties is de aanwezigheid van een beheersplan verplicht. Ook is het verplicht om aantoonbaar de beheersmaatregelen op het gebied van Legionellapreventie uit te voeren.

Prioritaire Installaties zijn:

ziekenhuizen, zorginstellingen of vergelijkbaar
gebouwen met een logiesfunctie (hotels, pensions, groepsaccommodaties e.d.)
opvangcentra voor asielzoekers
gebouwen met een celfunctie
badinrichtingen (zwembaden)
Kampeerterreinen
Jachthavens
Truckstops

Onder beheersmaatregelen wordt verstaan:

Spoelen van weinig gebruikte tappunten
Meten van temperaturen
Controleren van keerkleppen
Nemen van watermonsters
Spuien van boilers en schakelvaten

 

2. De meldingsplicht richting toezichthouder is gewijzigd van 100 naar 1000 kve/l.

Indien bij het nemen van watermonsters in een prioritaire installatie een besmetting wordt geconstateerd van meer dan 100 kve/l dient men maatregelen te nemen. Indien de besmetting hoger is dan 1000 kve/l moet melding worden gemaakt bij toezichthouder IL&T. Hierbij moet worden aangegeven welke maatregelen worden getroffen om de besmetting ongedaan te maken. De maatregelen worden gecontroleerd door herbemonstering.

 

3. Er zijn nadere regels gesteld aan het gebruik van alternatieve technieken als beheersmaatregel.

Voor de inzet van preventieve alternatieve technieken wordt het ‘opstapje van I&M’ gehanteerd. In de nieuwe wetgeving is fysisch beheer gelijkgesteld aan thermisch beheer. Dit betekend dat microfiltratie en UV desinfectie zijn toegestaan. Indien dit niet afdoende is kan gekeken worden naar elektrochemisch beheer zoals anodische oxidatie en koper-zilverionisatie. Als kan worden aangetoond dat dit niet toepasbaar is of niet effectief is kan nog chemisch beheer worden toegepast. Hierbij worden chemische producten gedoceerd toegevoegd aan het drinkwater.

Bij fysisch beheer wordt gebruik gemaakt van zogenaamde poortwachtersystemen. Het drinkwater wordt bij binnenkomst gedesinfecteerd of gefilterd. Indien er Legionellabacteriën in het achterliggende drinkwatersysteem aanwezig zijn zullen hiervoor extra maatregelen moeten worden genomen.

Het toepassen van elektrochemisch en chemisch beheer kan uitsluitend met systemen die zijn toegelaten door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) en na toestemming van de toezichthouder.

 

4. Zorgwoningen worden niet meer aangemerkt als prioritaire installaties.

Het betreft losse woningen waar zorg verleend wordt, gevestigd in een reguliere woonwijk of in een appartementencomplex. Indien sprake is van een eenvoudige drinkwaterinstallatie hoeft niet aan legionellapreventie te worden gedaan. Het gaat volgens de definitie om een installatie die overeenkomt met die van een eengezinswoning. Een dergelijke installatie bestaat doorgaans uit een stelsel van leidingen met aansluitpunten voor een keuken, één of twee badkamers en toiletten, enkele wastafels en de warm tapwatervoorziening. Een drinkwaterinstallatie waar vanwege de oppervlakte van de zorgwoning een of meerdere brandslanghaspels verplicht deel van uitmaken, wordt niet als eenvoudige drinkwaterinstallatie aangemerkt.

 

5. Truckstops en logies/bed and breakfasts zijn toegevoegd aan de lijst met prioritaire installaties.
Drinkwaterinstallaties in deze gebouwen moeten worden voorzien van een Legionella beheersplan. Het betreft bed and breakfast locaties met meer dan vijf slaapplaatsen.

 

6. Het niet voldoen aan de Legionellawetgeving wordt als economisch delict gezien.

De nieuwe Drinkwaterwet is opgenomen in de Wet Economische Delicten. Hierdoor kunnen hogere boetes dan voorheen worden gegeven als de Legionellawetgeving niet wordt nageleefd. De hoogte wordt bepaald door het Openbaar Ministerie en kan oplopen tot duizenden euro’s boete. Tevens kan de toezichthouder dwangsommen opleggen als instellingen de regels overtreden.