Wettelijke verplichtingen

Legionellabesmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. Onder andere om de mogelijkheid van deze besmetting zoveel mogelijk te voorkomen is er in Nederland een Drinkwaterwet van kracht die eigenaren van collectieve watervoorzieningen voorschrijft wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie.

De belangrijkste zaken die in deze wet en daaruit voortvloeiende besluiten en regelingen worden genoemd zijn;

 

Risicoanalyse, Beheersplan, Monstername & Zorgplicht

 

Risicoanalyse

De collectieve (drink)waterinstallaties die zich in hier onder genoemde gebouwen bevinden zijn onderworpen aan een streng regime wat inhoud dat hiervoor een risicoanalyse moet worden opgesteld en afhankelijk van de bevindingen een beheersplan :

 

 • Instellingen voor medisch specialistische zorg, met uitzondering van zelfstandige behandelcentra;
 • Revalidatiecentra met overnachting;
 • Oncologische en radiotherapeutische instituten;
 • VerpleeghuizenInstellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten;
 • Instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten;
 • Verzorgingshuizen;Herstellingsoorden;
 • Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden;
 • Maatschappelijke opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden;
 • Een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen of gedeelten daarvan met een logiesfunctie, met uitzondering van recreatiewoningen, huisjes op volkstuincomplexen en gebouwen waar uitsluitend wordt overnacht door personen die ter plaatse werkzaam zijn;
 • Een gebouw met een woonfunctie waar bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verleend aan meer dan vijf personen;
 • Een opvangcentrum als bedoeld in artikel 1 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;
 • Een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een samenhangend geheel van gebouwen of gedeelten daarvan met een celfunctie;
 • Een badinrichting als bedoeld in artikel 1 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, voor zover ten minste één bassin een wateroppervlakte van twee m2 of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter;
 • g. op een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van op de grond staande bouwwerken ten behoeve van recreatief nachtverblijf;
 • h. in een haven met de daarbij behorende grond waar overwegend gelegenheid wordt gegeven voor het aanleggen, afmeren of afgemeerd houden van pleziervaartuigen;
 • i. in een truckstop, benzinestation, wegrestaurant of andere locatie die verband houdt met het wegvervoer, waar douchefaciliteiten aanwezig zijn, bestemd voor openbaar gebruik.

 

Uitzonderingen : Indien het in bovenstaande gebouwen gaat om een eenvoudige installatie ( gedefinieëerd als : Een installatie die overeenkomt met die van een eengezinswoning ) hoeft niet aan legionellapreventie te worden gedaan.

 

Beheersplan

De wet schrijft voor dat de maatregelen die voortvloeien uit een risicoanalyse worden uitgewerkt in een beheersplan. In dit plan moet als belangrijkste onderdeel worden beschreven hoe de bepaalde risico’s door middel van periodiek uit te voeren beheersmaatregen zoveel mogelijk worden beperkt en hoe de waterkwaliteit wordt gemonitoord. Ook moet worden aangegeven hoe moet worden gehandeld in geval uit de periodieke wateranalyses blijkt dat het water niet aan de wettelijk gestelde eisen op het gebied van legionella voldoet.

 

Monstername

Het nemen en onderzoeken van watermonsters op de aanwezigheid van legionella moet voor de in bovenstaande lijst genoemde installaties eerst gebeuren bij het uitvoeren van de risicoanalyse en vervolgens ieder half jaar. Ook het aantal monsters, gerelateerd aan het aantal tappunten, is vastgelegd.

 

Zorgplicht

Eigenaren van (collectieve ) installaties die niet in bovenstaande lijst voorkomen moeten er zorg voor dragen dat het drinkwater op het tappunt voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde eisen. Zij moeten dus minimaal aan kunnen tonen dat er aandacht is besteed aan legionellepreventie, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een risicoanalyse.

 

Tenslotte

Een risicoanalyse en beheersplan legionella mag voor bovengenoemde installaties alleen worden uitgevoerd door op basis van BRL 6010 gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven houden bij uitvoering rekening met alle op dat moment geldende voorschriften en richtlijnen.

Monstername en analyse mag voor deze installaties alleen worden gedaan door laboratoria die een kwaliteitsborgingssysteem hanteren dat gebaseerd is op NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 of een gelijkwaardige norm.